Certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2015

Politika kvality SBAJ INMART

Trvalým zlepšovaním efektívnosti systému manažérstva a jeho procesov chce akciová spoločnosť dosiahnuť, aby dodávky a služby nielen spĺňali, ale i prekonávali očakávania súčasných i budúcich zákazníkov z hľadiska kvality, spoľahlivosti, bezpečnosti výrobkov, ceny a termínov dodávok s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Za týmto účelom vedenie spoločnosti stanovuje túto politiku kvality:

 • Starostlivosť o zabezpečovanie trvalého zvyšovania úrovne kvality a zodpovednosť za kvalitu vyrábaných a dodávaných výrobkov a služieb patrí medzi prioritné povinnosti výkonného manažmentu spoločnosti.
 • Manažment spoločnosti myslí a koná s procesnou orientáciou, to znamená, že systémom procesov, ktoré prispievajú k efektívnosti a produktivite spoločnosti rozumie, riadi ich a zlepšuje ich.
 • Hlavnou úlohou spoločnosti je trvalé zlepšenie kvality zamerané na uspokojenie potrieb zákazníkov s cieľom dosiahnuť čo najnižšiu úroveň reklamácií.
 • Pri zabezpečovaní kvality výkonu všetkých činností využívať všetky, aj nevyslovené požiadavky zákazníka.
 • Zabezpečovanie kvality je prioritou všetkých pracovníkov spoločnosti, ktorí svojou prácou ovplyvňujú konečnú kvalitu výrobkov.
 • Do procesu neustáleho zlepšovania kvality budú zahrnuté aj spolupracujúce organizácie, dodávatelia materiálu, surovín, nakupovaných dielov a servisu.
 • Zvyšovať kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a angažovanosť zamestnancov spoločnosti pre zabezpečenie zhody, spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality výrobkov a služieb.
 • Vykonanie sústavného preverovania a vyhodnocovania systému manažmentu kvality bude patriť medzi hlavné činnosti spoločnosti.
 • Zaviesť a aplikovať metódu LEAN MANAGEMENT – manažment zoštihľovania na jednotlivých oddeleniach za účelom zvýšenia kvality, efektívnosti a produktivity spoločnosti. Cieľom tejto metódy je nehromadiť a nespotrebúvať viac ako je optimálne, teda nevyhnutne potrebné a tým minimalizovať akékoľvek plytvanie a následnu stratu.
 • Aplikovať metódu SIX SIGMA, LEAN a 5S pre všetky výrobné i nevýrobné procesy s cieľom dosiahnuť vyššiu kvalitu a tým aj spokojnosť zákazníkov.
 • Zodpovedne pristupovať k práci s Informačným systémom spoločnosti ESO/ES za účelom efektívneho využívania pracovného času a zvýšenia produktivity práce, pre všetky výrobné i nevýrobné procesy, riadiace aj neriadiace úrovne organizačnej štruktúry spoločnosti.
 • V súvislosti s politikou kvality vydáva akciová spoločnosť na každý rok ciele kvality, ktoré zohľadňujú premietnutie kvality do cieľov a záväzkov v oblasti kvality. Schválené ciele kvality sa stavajú pre spoločnosť záväzným dokumentom, ktorý je pravidelne vyhodnocovaný.
 • Politika kvality je východiskovou filozofiou konania všetkých pracovníkov a sú s ňou dokonalo oboznámení na pracovných poradách, v rámci školení o SMK a vyvesením textu politiky kvality na pracoviskách spoločnosti.

V Bardejove dňa 2.1.2017                      Ing. Pavol Klimek, výkonný riaditeľ

Certifikát kvality ISO 9001:2015

Firma SBAJ INMART a.s zaviedla a používa systém kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2015. pdfna stiahnutie PDF

SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Facebooku SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Google Plus SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Twitteri