Životné prostredie a ekológia

Životné prostredie

Ochrana životného prostredia vstupuje čoraz výraznejšie do riadenia spoločnosti SBAJ INMART. Sprísňujúca sa legislatíva pre oblasť riadenia ochrany životného prostredia zvyšuje motiváciu podniku k pozitívnym zmenám vo vzťahu k životnému prostrediu.

Preto v SBAJ INMART prichádzame s iniciatívou „zodpovedná starostlivosť“, ktorej cieľom je byť hnacou silou neustáleho zdokonaľovania výsledkov.

Vzhľadom na charakter výroby v našej firme, najmä strojné obrábanie kovov, povrchové úpravy výrobkov (galvanicky, nanášanie NH), je zrejmá aj záťaž na jednotlivé zložky životného prostredia. Environmentálna politika SBAJ INMART sa snaží znižovať množstvo produkovaných odpadov, zhodnocovať ich vhodnými technológiami a týmto nezaťažovať jednotlivé zložky životného prostredia.

Aby firma SBAJ INMART čo najmenej vplývala na životné prostredie, je potrebné tieto záťaže spojené s produkciou odpadov obmedziť a minimalizovať. Preto pristupujeme k racionalizácii, čo znamená zaberať menej životného prostredia pre výrobu, zavádzať nové technológie, minimalizovať spotrebu materiálu, zavádzať efektívnejšie pracovné postupy a minimalizovať množstvo vznikajúceho odpadu. Minimalizáciou ďalej rozumieme podnikateľský program a zodpovednosť manažmentu používať zložky, zdroje, suroviny a technológie nie na produkciu odpadu, ale na produkciu výrobkov, a to počas celej výroby komplexnejšie.

Každý odpad vznikajúci vo výrobnom procese a jeho hromadenie znamená pre životné prostredie hrozbu škodlivými látkami, ktoré odpady obsahujú. Nesprávnym nakladaním či manipuláciou s odpadmi je ohrozená nielen kvalita podzemných a povrchových vôd, ale tiež ovzdušia a pôdy. Preto správne nakladanie a hospodárenie s odpadmi sa pre nás stáva rovnako dôležitým problémom ako zabezpečenie základných potrieb pre chod firmy.

Ďalej je to čistá a čistejšia výroba, ktorá je zameraná na procesy, výrobky a služby s cieľom zvýšiť ich efektívnosť a obmedziť riziká pre človeka a životné prostredie. Jej súčasťou sú čistejšie technológie, ktoré produkujú menšie množstvo odpadov a emisií, čím umožňujú efektívnejšie zužitkovanie surovín a energie.

Aktívnym prístupom firmy SBAJ INMART a jej environmentálnou politikou k riešeniu navrhovaných opatrení chceme dosiahnuť maximálne zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie a tým zvýšiť kvalitu života obyvateľov v meste Bardejov.

SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Facebooku SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Google Plus SBAJ INMART, a.s. Bardejov na Twitteri